Çukurova Üniversitesi | Yerleşke Haritası | Web Posta Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
 

 
  Hakkımızda Yönetim Mevzuat Bağlantılar İletişim  
 
  Yönerge

> Mevzuat  >  Yönerge        

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Çukurova Üniversitesinde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak oluşturulan Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge, 1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un 15’ inci maddesi ile 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11 ve 12. maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen,

 1. Birim: Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan engelli öğrenci birimini,
 2. Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi
 3. Engelli Öğrenci Akademik Danışmanları: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü ve yüksek okullardan Birime üye olarak seçilenleri,
 4. Engelli Öğrenci Temsilcisi: Engelli öğrencilerin kendi aralarında Koordinasyon Biriminde temsillerini sağlamak amacıyla iki yıllığına seçilen engelli öğrenciyi ifade eder.
 5. İlgili Daire Başkanlıkları: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,
 6. Koordinasyon Kurulu: Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi kurulunu,
 7. Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,
 8. Rektör yardımcısı: Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nden sorumlu rektör yardımcısını,
 9. Üye: Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nde görevlendirilmiş Üniversite öğretim elemanlarını ve engelli öğrencileri ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- Bu yönerge kapsamında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

1. Engelli bireylerin özel durumları ve sınırlılıkları dikkate alınıp, kendilerine kaynaştırılmış ortamlarda ve engeli bulunmayan bireylerle eşit eğitim imkanı             sağlanır.

2. Engelli öğrencilere yönelik alınacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde      engellilerin ve gerekliliği halinde engelli yakınlarının ve ilgili gönüllü sivil            toplum            kuruluşlarının katılımı sağlanır

3. Çukurova Üniversitesi bünyesinde engelli öğrencilere yönelik yapılmak istenen      hizmet ve düzenlemelerde Engeli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon      Birimi’nin görüşü alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi İşleyişi, Yapılanması ve Çalışma Esasları

 

MADDE 6

 1. Birim, Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nden sorumlu rektör yardımcısı başkanlığında, rektör tarafından üç yıl için seçilen engelliler veya özel eğitim alanında uzmanlaşmış iki öğretim elemanı, ilgili daire başkanlıkları, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D’dan bir öğretim üyesi ile üç yıl için görevlendireceği akademik veya idari personelden ve üniversitedeki engelli öğrencilerin kendi aralarından iki yıl için seçeceği engelli bir öğrenciden oluşur. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
 2. Birim, ilgili rektör yardımcısı başkanlığında ve sorumluluğunda toplanır. Rektör yardımcısının toplantıya katılmadığı durumlarda Birim Koordinatörü toplantıya başkanlık eder.
 3. Birimin oluşturulma amacı, engelli öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir
 4. Birimin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan kaynak üniversite bütçesinden tahsis edilir.
 5. Birim, her yıl hazırlayacağı faaliyet ve değerlendirme sonuçlarını içeren raporu Rektörlük Makamına sunar. Rapor, Rektörlük tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

 

Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin Görevleri

MADDE 7- Birimin görevleri şunlardır:

 1. Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek,
 2. Üniversitenin programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
 3. Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
 4. Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak,
 5. Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 6. Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısı kanalıyla rektöre sunmak,
 7. Birimin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitede okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak,
 8. Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek,
 9. Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak,
 10. Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek amacıyla; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak,
 11. İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak,
 12. Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olması için yapılması gereken düzenlemeleri belirlemek, rektörlüğe bildirmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Engeli Öğrenci Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönetim Organları ve Görevleri

MADDE 8

 1. Birimin yönetim organları şunlardır:
  1. Koordinasyon Kurulu
  2. Birim Koordinatörü

Koordinasyon Kurulu ve Görevleri

MADDE 9

 1. Koordinasyon Kurulu, Rektör Yardımcısı’nın ve ya Koordinatör’ün talebiyle yaptığı davet üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Koordinatör tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır.
 2. Koordinasyon Kurulunun Görevleri Şunlardır:
  1. Birimin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
  2. Koordinatör ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
  3. Proje grupları ve benzeri alt birimlerin oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak,
  4. Üniversite Senatosuna sunulmak üzere engellilerle ve birimle ilgili esasları hazırlamak,

Koordinasyon Birimin Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 10

Birim Koordinasyon Kurulu, her yarıyılın başında ve sonunda olağan olarak toplanır. Birim, rektör yardımcısı, yokluğunda Koordinatör tarafından re’sen ve ya üyelerden ve engelli öğrencilerden gelen talep üzerine her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

 1. Eğitim öğretim döneminin başında ve sonunda yapılacak toplantılara üniversitenin tüm engelli öğrencilerinin katılımı için gerekli tedbirler alınır.
 2. Birimin olağan toplantıları üniversitenin tüm engelli öğrencilerinin oy hakkı olmaksızın katılımı ile yapılır. Olağanüstü toplantılarda gerekli görüldüğü takdirde engelli öğrenciler de oy hakkı olmaksızın toplantıya katılabilir.
 3. Toplantı gündemi Rektör Yardımcısı ve Koordinatör tarafından üyelerinden gelen talepler gözetilerek hazırlanır. Gündem dışındaki hususların görüşülmesi için toplantıda karar alınması gerekir. Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi, alanı dışında kalan bir konuyu görüşemez ve karar alamaz.
 4. Toplantı Sonunda, görüşülen hususlarla ilgili olarak alınan kararlar tüm üyelerce imzalanmış bir tutanağa bağlanır. Tutanağın bir nüshası Rektörlük makamına sunulur.

Birim Koordinatörünün Görevleri

MADDE 11

 1. Koordinatör, birimin faaliyet konularında uzmanlığı, araştırma ve uygulama deneyimi olan, üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.
 2. Koordinatör, Koordinasyon Kurulu üyeleri arasından kendisine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir öğretim elemanını koordinatör yardımcısı olarak seçer.
 3. Birim Koordinatörünün görevleri şunlardır:

a) Birimi temsil etmek.

            b) Koordinasyon Kurulu gündemi oluşturmak ve toplantıya çağırmak, ,

            c) Birimin amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla idari ve teknik işleri yürütmek,

            d) Faaliyet raporunu hazırlamak ve her yılın sonunda istendiğinde birimin   genel   işleyişi hakkında Rektör Yardımcısı’na rapor vermek,

            e) Rektör Yardımcısı’nın bulunmadığı hallerde Koordinasyon Kurulu’na                    başkanlık yapmak.

Engelli Öğrenci Akademik Danışmanlarının Görevleri

MADDE 12

 1. Engelli öğrenci akademik danışmanları, bulundukları yükseköğretim kurumlarındaki engellilere ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini birim toplantıları dışında istendiğinde ve gerektiğinde Koordinatöre sunarlar.
 2. Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarından birime seçilenler bulundukları yükseköğretim kurumlarındaki engelli öğrenci birim temsilcisi ve engelli öğrenci akademik danışmanı olarak görev yaparlar. Bu görevi ifa ettiklerine dair ilgili bilgi fakülte/ yüksekokulun internet sitesinde duyurusu yapılır.
 3. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü bünyesindeki engelli öğrenci sayısı beşi aşan kurumlarda ilgili kurum yöneticisinin gözetiminde, engelli öğrencilerin kendi aralarından seçecekleri bir engelli öğrenci temsilci olarak belirlenir.
 4. Engelli öğrenci akademik danışmanı engelli öğrencilerin tespiti amacıyla Komisyon Başkanlığınca gönderilen “ Engelli Öğrenci Tarama Anketi”ni uygular, belirtilen süre içerisinde Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na iletir.
 5. Engelli öğrenci akademik danışmanı eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda engelli öğrenciler ile bir araya gelerek engelli öğrencilerin istek ve önerilerini tespit eder, gerekli danışmanlık hizmetini verir ve ilgili toplantı tutanağını Koordinasyon Kurulu Başkanı’na iletir.
 6. Engelli öğrenci akademik danışmanı, eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda üniversite genelinde öğrenim görmekte olan engelli öğrenciler ile yapılacak olan toplantılara sorumlusu olduğu engelli öğrenciler ile katılır.
 7. Engelli öğrenci danışmanı, her bir engelli öğrencinin derslerin işleyişinde ve değerlendirme sınavlarında diğer öğrenciler ile aynı fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla her türlü önlemi alır. Bu konuda gerek görülmesi halinde Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın görüşü alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 13

 1. Birimin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
 2. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 14

 1. Mayıs 2007 tarihli ve 6/2 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiş olan Engelli Öğrenciler Birimi Çalışma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlülük

MADDE 15

 1. Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi’nin yapılanması ve çalışma esasları Çukurova Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve Üniversitenin internet sitesi üzerinden duyurulur.

Yürütme

MADDE 16

 1. Bu yönerge hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çukurova Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi
 Ziyaretçi sayısı: 1347